Oleh: budiesinfo | Desember 17, 2016

Kinanthi

Desa kecil itu telah berubah menjadi mosaik pembicaraan.Gadis kecil lucu lugu hiasan sudutnya

Tahun berjalan seperti biasa

Gadis kecil itu entah kemana

Bersolek warna

Bersolek busana 

Bersolek mantra

Melanglang menyusur bukit bukit cinta

Sepandang halus.kenyataan terjal dan berliku

Ketika pulang kampung semua tertegun

Semua bingung

Semua linglung
Desa kecil itu telah berubah menjadi mosaik

Mosaik cinta

Ada warna-warna yang menempel pada warna

Ada warna-warna yang menempel pada daun

.pada rumah-rumah

.pada jalan

.pada rerumputan di tepi hutan.

pada hati-hati pemuda

pada hati lelaki.

pada cingkir-cingkir kopi diwarung-warung.
Desa kecil itu telah berubah menjadi mosaik

Ketika tangan pejabat tertempel warna

Melenggang tak pernah menepi

Bergandeng tangan lupa adab

Adab yang dibuat oleh hikayat

Maka ramailah…

Maka gemparlah

Maka gemuruh

Maka sorak kemarahan desa membahana

Sang Pejabat pun tak kalah muslihat

Gadis desa yang yang dihamat disuruh minggat

Demi semat

Demi martabat
Desa kecil itu telah berubah menjadi mosaik

Gadis kecil itu sudah hilang dari desa

Desa yang dicintainya

Desa yang telah menjadi gurunya

Entah kemana

Kuasa adalah segala bisa

Menindas

Mencengkeram

Menghilangkan ada dan tiada

Orang mencarinya

Orang menggunjingnya
Desa kecil itu telah berubah menjadi mosaik

Bagi dirinya

Yang ditelan peradaban

Ia telah lupa namanya

Nama yang disemat orang tua sebagai tanda.

Tukang ojek yang biasa mengantarkan menamainya Prenjak putih

Entah apa maksudnya

Mungkin karena lincah

Mungkin celotehnya yang ceria

Mungkin goyangnya yang mendera

Tapi yang ada dia telah tak ada

Entah kemana.

Tenggelam ditelan masa

Desa kecil itu tinggal mosaik yg menempel dimana mana.

Iklan
Oleh: budiesinfo | Oktober 28, 2016

Coba AVG AntiVirus FREE untuk Android!

AVG AntiVirus FREE merupakan aplikasi yang melindungi perangkat Anda secara waktu nyata hanya dengan satu ketukan. Masuk ke https://avg-hrd.appspot.com/purchase/share-link?lang=in&pid=100&varCode=301 atau cari AVG di App Store Anda.

Oleh: budiesinfo | April 2, 2016

Penjernihan air dengan cara aerasi dan filtrasi

image

image

image

Oleh: budiesinfo | Maret 19, 2016

Selfie

image

Oleh: budiesinfo | Desember 16, 2015

Paramasastra

Paramasastra iku ngèlmu tata basa lan sastra, utamané basa Jawa. Wis akèh kitab kang nganggo irah-irahan “Paramasastra” kang dianggit déning sawetara pujangga. Tembung iki dijupuk saka parama (tata basa) lan sastra. Tata basa Jawa akeh njupuk saka Sansekerta. Tata basa iki katurunaké manèh déning Panini. Ing jaman Jawa anyar,Ranggawarsita uga gawé Serat Paramasastra Jawi kang umumé digunaaké saiki.(wikipedia : 16-12-2015).

Paramasastra miturut golonganing tembung kaperang (jawasmp3bae : 2015) :

 • Tembung aran (tuladha: radio, meja, lsp)
 • Tembung kriya (tuladha: maca, turu, lsp)
 • Tembung sesulih(tuladha: kowe, aku, lsp)
 • Tembung wilangan (tuladha: telu, enem, lsp)
 • Tembung kaanan (kata sifat) (tuladha: elek, kuru, lsp)
 • Tembung katrangan (tuladha: kana, lor, lsp)
 • Tembung pangarep (tuladha: saka ing, lsp)
 • Tembung sandhangan (tuladha: sang, hyang, lsp)

Jinising tembung ana 2, inggih punika tembung lingga lan tembung andhahan…

Tembung lingga inggih punika tembung kang during owah saka asale, tuladhane meja, pangan arit,…lsp

Tembung andhahan inggih punika tembung kang wis owah saka asale, tuladhane mlaku koktuku, gumagus lsp

Tembung andhahan kuwi asale saka tembung lingga kang oleh ater-ater, panambang, lan seselan

Tuladhane ater-ater:

 • Ater-ater a+….

a+karya: akarya

 • Ater-ater ka+…

Ka+tabrak: katabrak

 • Ater-ater anuswara (na,ma,ny, ng)

na+tampa: nampa

ma+pangan: mangan

ny+sapu: nyapu

ng+goring: nggoreng

 • Ater-ater tripurusa (dak, kok, di)

kok+pangan: kokpangan

di+jambak: dijambak

dak+masak: dakmasak

 • Ater-ater sa, pa, pi, pra, pari, tar

sa+wengi: sawengi

pa+mudha:pamudha

pi+tutur: pitutur

pra+yoga: prayoga

pari+wara:pariwara

tar+buka:tarbuka

 • Ater-ater kuma, kapi, kami

Kuma+lamcang:kumalancang

Kapi+adreng: kapiadreng

Kami+gila:kamigilan

Tuladhane panambang:

 • Panambang ku, mu, e

Buku+ku: bukuku

Sapu+mu: sapumu

Jaran+e: jarane

 • Panambang an

Gawa+an: gawan

 • Panambang i

Suwek+i: suweki

 • Panambang a, na, ana, en

Jupuk+a: jupuka

Pangan+na: panganna

Sapu+ana: saponana

Jaga+en:jaganen

 • Panambang ake

Gambar+ake:gambarake

 • Panambang ne, ing

Bapak+ne: bapakne

Abang+ing: abanging

Tuladhane seselan:

 • Seselan in:

Cedhak +in: cinedhak

Titah+ in: tinatah

 • Seselan um:

Bagus+um: gumagus

Tindak+ um: tumindak

 • Seselan l, r:

Siwer+ l: sliwer

Kelip + r: krelip

Oleh: budiesinfo | April 24, 2015

Saat belajar bersama

image

Oleh: budiesinfo | Maret 1, 2015

Tembung Rangkep

TEMBUNG  RANGKEP

Tembung rangkep utawa reduplikasi iku tembung kang rangkep tembunge utawa saperangan wandane. Tembung rangkep kabedakake dadi telung werna, dwipurwa, dwilingga, lan dwiwasana.

 1. Tembung Dwipurwa

Tembung Dwipurwa iku tembung kang dirangkep wandane ngarep utawa wiwitan (dwi=loro, purwa=ngarep/wiwitan).

 1. Bungah                 > bubungan                 > bebungah
 2. Lara                      > lalara                        > lelara
 3. Gaman                  > gagaman                   >gegaman
 1. Tembung Dwilingga

Tembng dwilingga iku tembung lingga karangkep. Pangrangkepe tembung ana kaang jebles (dwilingga pada swara), la nana kang owah swarane (dwilingga salin swara).

Tuladha :

Dwilingga padha swara         : takon             > takon-takon

: buku              > buku-buku

: watuk            > watuk-watuk
Dwilingga salin swara            : thinguk          > thingak-thinguk

: bali               > bola-bali

: lali                > lola-lali

Ana tembung-tembung kang wujude jebles karo tembung dwilingga, nanging tembung-tembung iku dudu tembung rangkep. Tembung-tembung  iku mau ora kena katlusur linggane, sanajan kena katlusur linggane, nanging surasane wis bedo karo dhapukan tembung dwilingga. Tembung kaya mangkono iku diarani dwilingga mau semu.

Tuladha :

Anting-anting

Ontang-anting

Ondhe-ondhe

 1. Tembung Dwiwasana

Tembung dwiwasana iku tembung kang dirangkep wandane mburi  utawa wanda pungkasan, (dwi=loro, wasana=mburi utawa pungkasan).

Tuladha :         cengis > cengisngis    > cengingis

Cekak  > cekakkak      > cekakak

Cenuk > cenuknuk     >cenunuk
Unduh Tembung Rangkep (docs) atau Unduh Di Sini (docs)

pun kopas langsung saking http://mulok-smp.blogspot.com/2014/06/tembung-rangkep.html

Oleh: cindhelaras | Maret 1, 2012

Salah Mongso

Sindung riwut gegayutan ono pucuk kekayon

Sore iki tawang katon peteng nggameng

Mendhung gumayut ing langit….

Sinawang koyo rubuh-rubuho.

Sak pandulu gebyaring kilat nyigar bumi

Glegerrr….swarane nggeterke dhadha

Sore iki Bojonegoroku ngundhuh udan

Udan kang metu sakeng tatanan

Udan salah mongso……

 

………***………

Ginurit ing empering atis 2010.

Oleh: cindhelaras | Maret 1, 2012

Sashanti

Aloon…nggonku ngematke

empak pungkasan..

tingwe klembak caos’e..

Tak selehke sirahku ing awang2..

bebantal mego,geguling mendhung..

Ngolah rasa nganyam impen..

ing reh sashanti…

“Mugi Rahayu Sagung Dumadi”..

Oleh: cindhelaras | Maret 1, 2012

Nvidia Optimus

Keprungu tabuh rolas…

saka pabrik mbako ing sebrang omahku..

karo semendhe ing dhipan pring apus sing wis reyot

tak sawang obahe bandul jam templek tinggalane simbah..

ngiwo nengen…ngiwo nengen…ngiwo nengen…

kaya obahing ati iki katiyub kahanan ndonya…

……………tak angen2……………….

sisa nyawa iki…ora bedo koyo sisa wektu jam

sing ana ngarepku……kiro2 mung kari seprapat…

ahhhh……. jebul umuk’e manungso sing jare ngaku pinter

sing wis iso nggawe komputer wiwit ” pentium”

nganti ” Core i-5 ” lan nyipto batteray “Nvidia Optimus “…

nyatane tetep ora kwagang nggawe ” Charge ” nyawa…

Hemmm….ora krasa..aku mesem dhewe….

ora krasa…lambeku nyebut ” matur nuwun Gusti….”

ora krasa……aku……….keturon……

********

Bhumi Angling Dharma

Purwaning shasi Ba’dal Maulud 1433H.

Older Posts »

Kategori